f-8-5-24_ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

รหัส f-8-5-24

ชื่อเรื่อง_ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

เจ้าของ  การวิเคราะหห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เขียน  นิภาพร  วัชรสินธุ์ และอินทิรา  เอื้อมลฉัตร