f-8-5-25_คู่มือแนวทางการมีีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัส  f-8-5-25

ชื่อเรื่อง_คู่มือแนวทางการมีีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย  สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันนโยบายศึกษา

เจ้าของ สถาบันนโยบายศึกษา

ปีพิมพ์  กันยายน  พศ. 2539