G-9-1-8_ เริ่มแรกกับ Modem คู่มือวิธีการใช้โมเด็มที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

รหัส  G-9-1-8

ชื่อเรื่อง_ เริ่มแรกกับ Modem คู่มือวิธีการใช้โมเด็มที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง  Sharon  Crawford

สำนักพิมพ์  ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีพิมพ์  พศ. 2538