G-9-1-15_การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังคมไทย: กลยุทธ์แห่งชาติ

รหัส  G-9-1-15

ชื่อเรื่อง_การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังคมไทย: กลยุทธ์แห่งชาติ

ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2549