G-9-1-23_CU WRITER ศึกษาด้วยตนเอง

รหัส G-9-1-23

ชื่อเรื่อง_CU WRITER ศึกษาด้วยตนเอง

ผู้แต่ง  เดือน  สินธุพันธ์ประทุม, สำนวน หิรัญวงษ์

สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ 2536