G-10-1-4_คัมภีร์ WEB design คู่มือออกแบบเว็บไซด์ฉบับมืออาชีพ

รหัส  G-10-1-4

ชื่อเรื่อง_คัมภีร์ WEB design คู่มือออกแบบเว็บไซด์ฉบับมืออาชีพ

ผู้แต่ง ธวัชชัย  ศรึสุเทพ

สำนักพิมพ์  โปรวิชั่น

ปีพิมพ์ พศ. 2544

บทย่อ
พัฒนาเว็บไซด์ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบหน้าเว็บให้น่าสนใจแสดงผลได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว จัดระบบข้อมูล และสร้างระบบเนวิเกชั่นที่สื่อความหมาย เข้าใจง่าย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสี และเลือกใช้สีอย่างเหมาะสม เข้าใจรูปแบบและการลดขนาดไฟล์กราฟฟิกสำหรับเว็บ จัดรูปแบบเนื้อหาให้น่าอ่าน และแสดงผลอย่างถูกต้อง