g-9-1-25-เหตุผลของธรรมชาติ-ชัชพล เกียรติขจรธาดา

รหัส g-9-1-25

ชื่อเรื่อง_เหตุผลของธรรมชาติ

ชื่อผู้แต่ง-ชัชพล เกียรติขจรธาดา

เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ

ปีพิมพ์ 3กพ. 2555

สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก.(มหาชน)