h-10-5-12_ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ กรอบสำหรับประเมินการพัฒนาสื่อ

h-10-5-12_ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ กรอบสำหรับประเมินการพัฒนาสื่อ

ตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1  พศ. 2551

โดยหน่วยการสื่อสารและข้อมูลของ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)

แปลโดย ศิลป์ฟ้า  ตันศราวุธ

เรียงพิมพ์โดย Baseline Arts Ltd., Oxford  และ ปราง ปริยกฤช (ภาษาไทย)

พิมพ์ฉบับภาษาไทย  พ.ศ. 2558