h-10-5-16_คู่มือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา

h-10-5-16_คู่มือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา

เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปีพิมพ์  มี.ค. พศ. 2547