h-10-5-20_มาตราฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ตามแนวทางการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยแปลง

h-10-5-20_มาตราฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ตามแนวทางการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยแปลง

บรรณาธิการบริหาร ภักดี มะนะเวศ, ผศ.ดร.

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ปีพิมพ์ ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2564