h-10-5-27_ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์บันทึกคนข่าว…ทีวีไทย

h-10-5-27_ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์บันทึกคนข่าว...ทีวีไทย

ประสานงานผลิต โสภิต หวังวิวัฒนา ภมรรัตน์ อินทมาตยกุล ตุลาการ ขวัญยืน พิมพ์รักษ์ สมศรีเสาร์

สำนักพิมพ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ปีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2553