H-9-2-5_การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

็รหัส  H-9-2-5

ชื่อเรื่อง_การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่ง อุฬาร เนื่องจำนงค์, รำยง  สาครพันธ์, สรรพสิริ  วิรยศิริ

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2535