H-9-2-9_การผลิตหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 1-7

รหัส    H-9-2-9

ชื่อเรื่อง _การผลิตหนังสือพิมพ์ หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่ง  ยงยุทธ  รักษาศรี,  ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2538