H-9-2-10_การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

รหัส  H-9-2-10

ชื่อเรื่อง _การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่ง  ธนิศ  ภูศิริ, ผศ.สมาน งามสนิท, สุภรณ์  ชัยะเวฬุ, ผศ. อรนุช  เลิศจรรยารักษ์

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2537