H-9-2-17_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ หน่วยที่ 8-15

รหัส  H-9-2-17

ชื่อเรื่อง _ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่ง  ผศ. กมล  ฉายาวัฒนะ, รศ.สุรพล  เกียนวัฒนา, พรสิทธิ์  พัฒธนานุัรักษ์

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2537