H-9-2-21_หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7

รหัส  H-9-2-21

ชื่อเรื่อง_หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่ง  รศ.วิรัช  ลภิรัตนกุล, สุพิณ ปัญญามาก, รุ่งนภา  พิตรปรีชา

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2537