H-9-3-2_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

รหัส  H-9-3-2

ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่ง  อุดม จะโนภาษ, รศ.ชัยยงค์  พรหมวงศ์, รศ. ดร. นิคม พาแดง

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2537