H-9-3-3_การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 5-10

รหัส  H-9-3-3

ชื่อเรื่อง _การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 5-10

ผู้แต่ง  พิไลพรรณ ปุกหุต, ปมุข  ศุภสาร

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2533