H-9-3-13_สื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 9-15

รหัส  H-9-3-13

ชื่อเรื่อง _สื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่ง  ดร.สุมาลี  สังข์ศรี, อรสา  ปานขาว, ประกายรัตน์  ศรีสอ้าน

สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2537