H-9-3-15_การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-7

รหัส  H-9-3-15

ชื่อเรื่อง _การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่ง ผศ. นภาภรณ์  อัจฉริยะกุล, จิราภรณ์  สุวรรณวาจากสิกิจ, สุมน อยู่สิน

สำันักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์ พศ. 2534