H-9-3-17_คู่มือบริการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

รหัส  H-9-3-17

ชื่อเรื่อง_คู่มือบริการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

เจ้าของ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2531