H-9-3-20_หลักการสื่อสารมวลชน

รหัส  H-9-3-20

ชื่อเรื่อง  หลักการสื่อสารมวลชน

ผู้แต่ง  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สำนักพิมพ์  ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2549