H-9-3-21_การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รหัส  H-9-3-21

ชื่อเรื่อง _การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้แต่ง  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สำนักพิมพ์ ศูนยฺ์หนังสือสวนสนันทา

ปีพิมพ์ มกราคม พศ. 2546