H-9-3-22_ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

รหัส  H-9-3-22

ชื่อเรื่อง _ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

ผู้แต่ง  ศจ.พ.ต. หญิง คุณหญิงผะอบ  โปษกฤษณะ

สำนักพิมพ์  รวมสาส์น

ปีพิมพ์  พศ. 2538