H-9-4-9_คู่มือการเขียนข่าวงบประมาณ

รหัส  H-9-4-9

ชื่อเรื่อง _คู่มือการเขียนข่าวงบประมาณ

ผู้แต่ง  ธเนศ  กองประเสริฐ

สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเอกชนนานาชาติ, มูลนิธิหนังสือพิมพ์แห่งเอเชีย

ปีพิมพ์  พศ. 2537