H-9-4-10_คู่มือการรายงานข่าวตลาดหุ้น

รหัส  H-9-4-10

ชื่อเรื่อง _คู่มือการรายงานข่าวตลาดหุ้น

ผู้แต่ง พัฒนะพงศ์  จันทรานนทวงศ์

สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แ่หงประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2536