H-9-4-12_การออกแบบและผลิตงานโฆษณา

รหัส  H-9-4-12

ชื่อเรื่อง _การออกแบบและผลิตงานโฆษณา

ผู้แต่ง  สกนธ์ ภู่งามดี

สำนักพิมพ์  แซทโฟร์พริ้นติ้ง จำกัด

ปีพิมพ์  พศ. 2546