H-9-4-14-15_คู่มือนักข่าวฉบับประสบการณ์วิทยา : ข่าวเจาะ เจาะข่าว สุดยอดข่าว “พูลิเซอร์” หนังสือพิมพ์ไทย

รหัส  H-9-4-14-15

ชื่อเรื่อง _คู่มือนักข่าวฉบับประสบการณ์วิทยา : ข่าวเจาะ เจาะข่าว สุดยอดข่าว "พูลิเซอร์" หนังสือพิมพ์ไทย

ผู้แต่ง  สมหมาย  ปาริจฉัตต์

สำนักพิมพ์  มติชน

ปีพิมพ์  พศ. 2539