H-9-4-16_สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

รหัส  H-9-4-16

ชื่อเรื่อง _สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

ผู้แต่ง  วุฒิพงศ์  ถายะวงค์

สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์แ่ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ พศ. 2546