H-9-4-17-20_ทำข่าวอย่างไร : ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก

รหัส  H-9-4-17-20

ชื่อเรื่อง _ทำข่าวอย่างไร : ไม่ให้ละเมิดสิทธิเด็ก

ผู้แต่ง  สุภาภรณ์  อัษฏมงคล บรรณาธิการ

เจ้าของ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พฤศจิกายน พศ. 2550