H-9-4-23_สื่อเพื่อชุมชนการประมวลองค์ความรู้

รหัส  H-9-4-23

ชื่อเรื่อง _สื่อเพื่อชุมชนการประมวลองค์ความรู้

ผู้แต่ง  กาญจนา  แก้วเทพ และคณะ

สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย

ปีพิมพ์  พฤษภาคม พศ. 2543