H-9-4-25_สื่อสารมวลชนทฤษฎีและแนวทางการศึกษา

รหัส  H-9-4-25

ชื่อเรื่อง  สื่อสารมวลชนทฤษฎีและแนวทางการศึกษา

ผู้แต่ง  ดร.กาญจนา แ้ก้วเทพ

สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2545