H-9-4-33_การสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการแนวคิดสถานการณ์ในสังคมไทย

รหัส  H-9-4-33

ชื่อเรื่อง _การสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการแนวคิดสถานการณ์ในสังคมไทย

ผู้แต่ง  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปีพิมพ์  พศ. 2549