H-9-5-19-21_สื่อมวลชนกับสิทธิเด็ก : คู่มือเบี้องต้นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

รหัส H-9-5-19-21

ชื่อเรื่อง _สื่อมวลชนกับสิทธิเด็ก : คู่มือเบี้องต้นในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

เจ้าของ  องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

ปีพิมพ์  สิงหาคม พศ. 2546