H-9-5-22_กฤตภาค ข่าวศูนย์ข่าวอิศรา พ.ศ. 2548

รหัส H-9-5-22

ชื่อเรื่อง _กฤตภาค ข่าวศูนย์ข่าวอิศรา พ.ศ. 2548

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2548