H-9-5-23-30_โครงการสื่อสันติภาพ คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง

รหัส H-9-5-23-30

ชื่อเรื่อง_โครงการสื่อสันติภาพ คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2548