H-9-5-18_บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์: เรียนรู้วิธีการและงาน

รหัส  H-9-5-18

ชื่อเรื่อง _บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์: เรียนรู้วิธีการและงาน

ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สำนักพิมพ์  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์   พ.ศ. 2549