H-9-5-13-14_วิทยุชุมชน รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน

รหัส  H-9-5-13-14

ชื่อเรื่อง _วิทยุชุมชน รายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานวิทยุชุมชนภาคประชาชน

ผู้แต่ง เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก , เครื่อข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ , เครือข่ายวิทยุภาคประชาชนภาคเหนือ, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม,

สมาพันธ์วิทยุชุมชนภาคตะวันออก, สมาพันธ์วิทยุชุมชนคนอีสาน

ปีพิมพ์  พฤษภาคม พศ. 2551