H-10-3-12-15_ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล

รหัส  H-10-3-12-15

ชื่อเรื่อง _ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล

ผู้แต่ง  ชัยนันท์   นันทพันธ์

สำนักพิมพ์  ซีเอ็ดยูเคชั่น จำักัด

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2536