H-10-3-21_CSR ที่แท้

รหัส  H-10-3-21

ชื่อเรื่อง_CSR ที่แท้

ผู้แต่ง  ดร.โสภณ  พรโชคชัย

สำนักพิมพ์ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  2 สิหาคม พ.ศ. 2551