H-10-3-22_แนวคิด : การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

รหัส  H-10-3-22

ชื่อเรื่อง _แนวคิด : การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

เจ้าของ  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ปีพิมพ์   กันยายน  พ.ศ. 2549