H-10-2-1_รางวัลกำพล วัชรพล สำหรับวิทยาินิพนธ์ด้านหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม

รหัส  H-10-2-1

ชื่อเรื่อง_รางวัลกำพล วัชรพล สำหรับวิทยาินิพนธ์ด้านหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม

เจ้าของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2540