H-10-2-4_แกะรอยคดีเลือด : นายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ์ ฆาตกรรม “ผัสพร”

รหัส  H-10-2-4

ชื่อเรื่อง _แกะรอยคดีเลือด : นายแพทย์วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ์ ฆาตกรรม "ผัสพร"

ผู้แต่ง  ชนาธิป  กฤษณสุวรรณ

สำนักพิมพ์  ซีเอ็ดยูเนชั่นจำกัด (มหาชน)

ปีพิมพ์  1 เมษายน พ.ศ. 2548