H-10-2-6_Main Stream : หนังสือพิมพ์ในยุคโลกานุวัตร (กรกฎาคม-สิงหาคม 2538)

รหัส  H-10-2-6

ชื่อเรื่อง _Main Stream : หนังสือพิมพ์ในยุคโลกานุวัตร (กรกฎาคม-สิงหาคม 2538)

เจ้าของ  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าวผู้จัดการ

สำนักพิมพ์ สื่อไทพาณิชยการ

ปีพิมพ์  พ.ศ. 2538