H-10-2-11-13_เสรีสื่อ เสรีประชาชน

รหัส  H-10-2-11-13

ชื่อเรื่อง_เสรีสื่อ เสรีประชาชน

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2544