H-10-2-34_จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

รหัส  H-10-2-34

ชื่อเรื่อง _จริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง  ศ.พิเศษ  อดิศักดิ์  ทองบุญ  บรรณาธิการ

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีพิมพ์  3 มิถุนายน 2548