H-10-2-39_หนังสือพิมพ์ไืทยจากปฎิวัติ 2575 สู้ปฏิวัติ 2516

รหัส   H-10-2-39

ชื่อเรื่อง  _หนังสือพิมพ์ไืทยจากปฎิวัติ 2575 สู้ปฏิวัติ 2516

ผู้แต่ง  สุกัญญา  ตีระวนิช

สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

ปีพิมพ์  พศ. 2526