H-10-4-17_มุมมองสองปราชญ์ พระธรรมปิฎก (ประยุกธ์ ปยุตโต) นิธิ เอียวศรีวงศ์

รหัส  H-10-4-17-

ชื่อเรื่อง _มุมมองสองปราชญ์ พระธรรมปิฎก (ประยุกธ์ ปยุตโต) นิธิ เอียวศรีวงศ์

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ปีิพิมพ์  1 ธันวาคม พศ. 2537