H-10-2-40_ข่าวสืบสวน พลังอำนาจของข่าวสาร พลังปัญญาของสังคม

รหัส  H-10-2-40-44

ชื่อเรื่อง ข่าวสืบสวน พลังอำนาจของข่าวสาร พลังปัญญาของสังคม

โครงการวิจัยเิชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม งานข่าวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์

การจัดพิมพ์  สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปีพิมพ์ กันยายน 2552