H-10-3-38-42_รายงานพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังสื่อ

รหัส H-10-3-38-42

ชื่อเรื่อง_รายงานพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังสื่อ

เจ้าของ  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวการเฝ้าระวังสื่อ

โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม  สถาบันอิศราฯ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพิมพ์  บริษัท มัลติซัพพลายเทรดดิ้ง จำกัด

ปีพิมพ์ กันยายน พศ. 2552

บทย่อ

ใครต้องรับผิดชอบเมื่อเด็กไทยเป็นเหยื่อโฆษณา, การ์ตูนเด็กในฟรีทีวี เพิ่มปัญหาหรือช่วยพัฒนาเด็ก, เล่าข่าว มุมมองสัมคมและบทบาทสื่อโทรทัศน์, เสียงสะท้อนจากสื่อฟรีทีวีกับรายงานข่าวการเมือง, ฤาละครไทยสื่อบันเทิงร้าย ทำลายเด็ก , จอตู้ประดูเพื่อเด็ก ความหวังเล็กๆ ที่รอการพัฒนา, สื่อมวลชนยุึค 2552 ตัุวการความขัดแย้ง ฯลฯ